De zorg

Nieuwe leerlingen

Ouders die hun kind willen aanmelden, worden persoonlijk rondgeleid door de directrice van onze school, aansluitend vindt er een gesprek plaats.
Alle ouders ontvangen bij de aanmelding een formulier waarvan de gegevens worden verwerkt in het computersysteem. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zijn niet toegankelijk voor derden.
Kleuters mogen op onze school instromen vanaf het moment waarop ze de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt.
Wel moet uw kind zindelijk zijn! Is uw kind zindelijk en krijgt hij/zij onverhoopt toch een ‘ongelukje’ dan moet ten allen tijde een familielid en/of oppas van de leerling in staat zijn om naar school te komen om het kind te verschonen. Bij een ‘klein plasje’ kunnen wij natuurlijk overwegen om uw kind op school droge reservekleding te laten aantrekken.
Zindelijkheid begint namelijk meer en meer een probleem te worden bij schoolgaande kinderen. Wanneer kinderen met regelmaat in hun broek poepen of plassen is het voor de leerkracht niet verantwoord om de groep alleen te laten om de leerling te verschonen. Ook wanneer uw kind ouder is, en een periode heeft waarin hij/zij problemen heeft met de zindelijkheid, is het belangrijk dat er een bekende van de leerling bereikbaar is.
Natuurlijk zijn deze extra adressen en telefoonnummers ook belangrijk bij eventuele andere ‘ongelukjes’.
Vanaf de leeftijd van 3 jaar en 11 maanden mogen de leerlingen één ochtend in de week komen oefenen. Wordt een leerling 4 jaar in de zomervakantie, dan vervalt deze mogelijkheid. Wordt een leerling 4 jaar binnen de eerste 2 weken van het nieuwe schooljaar, volgt een regeling in overleg met de ouders.

Veiligheid

Fysieke veiligheid
Op onze school wordt veel aandacht besteed aan de fysieke veiligheid van leerlingen en personeelsleden. Hieronder verstaan wij een goede huisvesting en een in alle opzichten veilige schoolomgeving. Het wettelijk kader is hiervoor maatgevend. Indien noodzakelijk, worden aanvullende maatregelen getroffen. In het kader van de Arbo-wetgeving volgt een aantal leerkrachten jaarlijks de cursus Bedrijfshulpverlening. Op school is er een ontruimingsplan, dat gedurende het schooljaar wordt geoefend. Bovendien is er een uitgebreid BHV-plan.

Sociale veiligheid
Ook de sociale veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. Dit doen wij vooral middels de Kanjertraining waarover u elders in deze schoolgids informatie kunt lezen.

Het volgen van de ontwikkeling van leerlingen

Om onderwijs op maat te kunnen geven, observeert de groepsleerkracht in en buiten de klas en beoordeelt methode gebonden en niet methode gebonden toetsen. Zo ontstaat een totaalbeeld van zowel de sociale als de cognitieve ontwikkeling van elk kind.
Dit leerlingvolgsysteem begint reeds in de groepen 1 en 2, waar aan de hand van observatielijsten / gespreksformulieren twee maal per jaar wordt bijgehouden welke vaardigheden en begrippen het kind al beheerst.
Naast de methode gebonden toetsen en observatielijsten, die bij de methodes vanaf groep 3 horen, gebruiken wij het CITO-leerlingvolgsysteem in alle groepen om de behaalde resultaten te vergelijken met de gemiddelde resultaten van de leerlingen van andere basisscholen in ons land. We gebruiken taal-, lees- en rekentoetsen, toetsen voor kleuters en de ‘AVI’-leestoetsen (zie onze toetskalender).

Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van alle leerlingen te kunnen volgen, gebruiken wij het Kanjervolg- en adviessysteem van de kanjertraining.
Alle gegevens die wij in de loop van het jaar verzamelen van de leerlingen worden in de computer opgeslagen in een persoonsgebonden leerling-dossier m.b.v. het digitale leerling-dossier van Parnassys. Verslagen van oudergesprekken, mogelijke speciale onderzoeken of hulpverlening, extra begeleiding etc. worden hierin opgeslagen.
Deze dossiers zijn alleen toegankelijk voor directie, intern begeleider en leerkrachten. Ouders kunnen altijd inzage krijgen in het dossier van hun kind.

Onze school werkt handelingsgericht. Handelingsgericht werken wil de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen verbeteren. Het is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen. Aan de hand van de kindkenmerken wordt gekeken welke onderwijsbehoeften het betreffende kind heeft. Het onderwijs wordt daarop aangepast. Wij maken hierbij gebruik van de HGW-cyclus. Dit is een hulpmiddel om de zorg op groepsniveau en individueel niveau concreet te maken. Op groepsniveau benoemt de leerkracht de onderwijsbehoeften van de leerlingen in zijn groep in een groepsplan. De leerkracht doet dit ook op individueel niveau voor de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.

Deze cyclus kent vier fasen:
1. Signaleren. Onder andere het signaleren van leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.
2. Analyseren. Hieronder valt het benoemen van de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
3. Plannen. De leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften clusteren en een groepsplan opstellen.
4. Realiseren. Het groepsplan in de praktijk uitvoeren.