Activiteiten

Bijzondere activiteiten

Schoolkamp (groep 3 t/m 8)
Ieder jaar, aan het begin van het schooljaar gaan de leerlingen van de midden- en bovenbouw met hun basisgroep op kamp. Dit kamp duurt drie dagen, Dus we overnachten 2 keer op ons kampadres. Doel van deze kampen is om elkaar snel en goed te leren kennen en elkaar ook eens in niet specifieke schoolse situaties mee te maken. Voor deskundige en noodzakelijke begeleiding van het kamp benaderen leerkrachten van de basisgroepen zelf de ouders. Daarnaast zal de leerkracht vooral ook rekening houden met kinderen bij wie om zwaar wegende medische redenen het gewenst is dat de ouder van het betreffende kind zelf mee gaat. Dit alles is te allen tijde ter beoordeling van de school.

Creatief Blok
Iedere vrijdagmiddag worden de leerlingen van groep 5 tot en met 8 verdeeld in groepen van ongeveer 20 leerlingen, om deel te nemen aan allerlei creatieve activiteiten zoals koken, textiele werkvormen, houtbewerking, techniek, gymnastiek, beeldende vorming, dans etc. .

Kunstmenu
Onze school vindt het belangrijk om niet alleen de cognitieve vakken onder de aandacht te brengen. Ook de creatieve kant van het kind is in onze ogen erg belangrijk. Daar hoort natuurlijk ‘het zelf aan de slag gaan’ tijdens de expressievakken bij. Toch is dit volgens ons niet toereikend. Alleen in de klas werken is ons inziens te eenzijdig, want er is natuurlijk in de wijde wereld een enorme hoeveelheid aan cultuur te zien, te horen, te voelen, en te ruiken. Wat is er voor kinderen mooier om deze dingen met eigen oren en ogen te ontdekken en te ervaren?
Sinds jaar en dag heeft onze school een abonnement op het Kunstmenu. Het Kunstmenu is een samenhangend activiteitenprogramma waarbij kinderen tijdens de acht jaar dat zij op de basisschool zitten, kennismaken met de zes kunstdisciplines: muziek, dans, film, literatuur, theater en beeldende kunst. Het kunstmenu is een vast programma waar voor elk jaar een andere discipline aan de orde komt. Dit betekent voor de school dat een hele hoop werk in principe is ‘uitbesteed’ aan professionele mensen. Deze mensen hebben volgens ons een betere kijk op wat er in de wereld van dans, theater enz. te verkrijgen is dan een leerkracht in het basisonderwijs.
Ook dit jaar wordt het Kunstmenu voor onze school verzorgd door ZOM, centrum voor muziek, dans en cultuureducatie (voor meer informatie: www.zom.nl).

Excursies
In het kader van projecten, onderwerpen uit lessen of de actualiteit worden uitstapjes gepland, waarover u via mail door de groepsleerkracht wordt geïnformeerd.

Vieringen
De vieringen op school worden altijd met veel zorg en enthousiasme georganiseerd. (bijv. herfstwandeling, Sinterklaas, winterfestival, carnavalsoptocht, afsluiting n.a.v. een bepaald thema, schoolfeest, opa en oma dag).
U krijgt als ouder via het nieuwsbulletin, week en/of maandweetje of een mail, te horen welke activiteiten gaan plaatsvinden zodat u zich tijdig kunt opgeven als hulpouder. Alle activiteiten zijn tevens ingepland in onze schoolkalender.

Weekafsluiting
Iedere vrijdag verzorgt een basisgroep de weekafsluiting d.m.v. een toneelstukje, liedje of dans etc. We doen dat in de aula van de school samen met de ouders en de grootouders van de kinderen uit de groep die in die week de weekafsluiting verzorgen.

Communie
Daar wij een openbare school zijn, is het niet vanzelfsprekend dat de leerlingen op onze school de communie doen. Mocht uw kind toch de communie willen doen dan bestaat die mogelijkheid wel. De leerkracht(en) van groep 4 start(en) de eerste bijeenkomst op. De rest van de organisatie rust op de schouders van de ouders. Ieder jaar zien we dat een aantal kinderen van onze school de communie doet.

Schoolverlatersdagen
De 8e jaars sluiten hun ‘basisschoolloopbaan’ af met het schoolverlaterskamp gevolgd door de afscheidsavond. Tijdens deze avond wordt een presentatie getoond van de musical en het schoolverlaterskamp. De leerlingen worden door hun basisgroepleerkracht nog één keer toegezongen of toegesproken en samen met de leerkrachten van alle voorgaande groepen nemen zij met een lach en een traan afscheid van de 8e jaars. Over kosten en andere zaken m.b.t. kampen etc. wordt u tijdig ingelicht.

Opa- en omadag
Elke 2 jaar organiseren wij ‘een opa -en omadag’! Grootouders nemen een belangrijke plaats in, in het leventje van hun ‘kleine spruiten’. Om ook deze lieve mensen in het zonnetje te zetten, wordt er volgend jaar weer een ochtend georganiseerd vol gezellige activiteiten. U krijgt tegen die tijd bericht over de juiste datum van dit ‘evenement’.