Organisatie

Welke uitgangspunten gebruiken wij van het Jenaplan?

Peter Petersen (1854 -1952) werkte aan de universiteit van Jena (Duitsland) en heeft op een onderwijsconferentie in 1927 een inleiding over zijn ideeën gegeven aan de hand van een boekje ‘Der Kleine Jenaplan’.
Hij onderscheidt een aantal basisprincipes, die gaan over mensen, maatschappij en opvoeding. Het zijn uitgangspunten die door ons worden omgezet in dagelijkse, concrete situaties.

Deze uitgangspunten vindt u terug in de organisatievorm van onze school.
Een redelijk ongedwongen structuur die een zekere mate van vrijheid mogelijk maakt, zodat kinderen zich niet gevangen voelen. Een structuur die bovendien de sociale ontwikkeling van uw kind stimuleert.
Het meest afwijkend in vergelijking met het gangbare onderwijs is het feit dat kinderen deel uitmaken van een cursusgroep en een basisgroep.

De cursusgroepen

’s Morgens starten wij in de cursusgroep om vervolgens om 11.30 uur naar de basisgroep te gaan waar kinderen van drie verschillende leeftijden bij elkaar zitten.
Er zijn vakken die wij niet geschikt vinden om aan groepen met drie leeftijden te geven. Het gaat hier vooral om de basiskennis: rekenen, taal en lezen.
Speciaal voor die vakken hebben we cursusgroepen, waarin kinderen, waar mogelijk, van één en dezelfde leeftijd bij elkaar zitten. Binnen de cursusgroepen ontstaan niveaugroepen om zo goed mogelijk onderwijs op maat te geven.
Daarnaast komt het ook voor dat een kind de lesstof ver vooruit is, voor dat betreffende vakgebied kan een mogelijkheid om door te stromen naar een hogere cursusgroep worden gecreëerd. Hetzelfde principe werkt ook andersom. Wanneer een kind voor bepaalde lesstof extra inoefening nodig heeft, kan het kind aan die lessen deelnemen in een lagere cursusgroep.
Uw kind start ’s morgens in de cursusgroep en krijgt onderwijs in rekenen, taal, schrijven en verkeer (Engels in de bovenbouw) en gaat vervolgens naar de basisgroep waar hij of zij samenkomt met drie verschillende leeftijdsgroepen voor de wereld oriënterende vakken, gymnastiek, handenarbeid, tekenen, drama, muziek, dans en de sociaal–emotionele ontwikkeling m.b.v. de ‘Kanjertraining’.

De groepen 1 en 2 (de kleuters) blijven de hele dag bij elkaar in dezelfde groep. Zij gaan echter ook op drie vaste tijden in de week wisselen om deel te nemen in één van de drie verschillende niveaugroepen waar afzonderlijk aandacht wordt geschonken aan taal, rekenen en voorbereidend schrijven. Deze drie niveaugroepen worden samengesteld aan de hand van de leeftijden van de kinderen. Leerlingen die net 4 jaar zijn zitten in een niveaugroep (jongsten), kinderen die al een jaar kleuteren (middelsten) en kinderen die na dit schooljaar naar groep 3 gaan (oudsten).

Basisgroepen

Het meest afwijkend in vergelijking met het gangbare onderwijs, is het feit dat kinderen niet per leeftijd in een klas zijn samengevoegd. Op onze school zitten in een klas kinderen van drie verschillende leeftijden bij elkaar.
Zo’n groep heet op onze school een basisgroep. Iedere basisgroep heeft een naam bijv. de Koeienwei of het Muizenhol. De klas is ook aangekleed m.b.t. dit onderwerp.
In de basisgroep zitten de kinderen in tafelgroepjes waarbij de verschillende leeftijden zo goed mogelijk zijn verdeeld.

Deze verschillende leeftijden-gedachte heeft enorme voordelen. Kinderen leren (voor zover ze dat nog niet kunnen) samenwerken. Ze leren van elkaar en ze leren elkaar te helpen. Een ander voordeel is dat de kinderen steeds van ‘status’ veranderen. Het eerste jaar zijn ze de jongste van de groep. Het jaar daarop schuiven ze door naar een middenpositie. En het derde jaar zijn ze de oudste, waarna de cyclus weer van voren begint in de volgende basisgroep. Voor de ontwikkeling van kinderen is dat heel goed.
Kinderen die van nature een beetje bazig zijn, leren als ze jongste zijn, dat ze niet altijd de eerste viool kunnen spelen. En voor kinderen die onzeker zijn, is het een openbaring als ze de rol van oudste krijgen. In de basisgroep kunnen kinderen op hun eigen niveau ‘meedoen’, omdat de aangeboden stof immers gericht is op de verschillende leeftijden.

Wat doen we in de basisgroep?

In de basisgroep werken we aan wereld oriënterende thema’s. De duur van de thema’s is afhankelijk van het onderwerp en de interesse van de kinderen en kan variëren van 1 tot 4 weken.

In de basisgroep wordt veel aandacht geschonken aan de sociaal- emotionele ontwikkeling. De kinderen leren om te praten over gevoelens, leren voor elkaar op te komen en respect te hebben voor elkaar, zowel in de dagelijkse gang van zaken als in rollenspel (drama).
Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van alle leerlingen te kunnen volgen, gebruiken wij het Kanjervolg- en adviessysteem behorende bij onze Kanjertraining (www.kanjertraining.nl). In iedere groep wordt de werkwijze vanuit de Kanjertraining toegepast. We willen zorgen voor een goed pedagogisch klimaat op school en richten ons op het vergroten van de sociale vaardigheden en het oplossend vermogen van onze kinderen.