ICT

Onze kinderen leren in de 21ste eeuw. Een tijd waarin door de maatschappij andere vaardigheden als belangrijk worden gezien. De wereld verandert in een snel tempo. De beschikbaarheid van personal computers, smartphones, tablets en mobiel internet voor (bijna) iedereen heeft veel invloed op onze samenleving. Over de hele wereld wordt dan ook nagedacht over de vaardigheden die men in de huidige maatschappij nodig heeft. Duidelijk is dat bij het leren in de 21ste eeuw, naast rekenen en taal, vaardigheden als samenwerken, communiceren, creativiteit, probleemoplossend denken, ICT geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden erg belangrijk zijn. Natuurlijk heeft dit gevolgen voor het onderwijs. Bepaald moet worden hoe het onderwijs het best kan inspelen op de snelle veranderingen in de maatschappij. De rol van de leerkracht zal verder veranderen en veel verder gaan dan het overdragen van kennis alleen. Daarom vinden wij als school de integratie van deze vaardigheden en ICT een belangrijk aspect in onze visie.

Wat betekent dit voor ICT?
Steeds meer wordt ICT een middel en geen doel. We zullen ons dan ook moeten afvragen welke middelen we moeten inzetten om leerlingen te kunnen ondersteunen bij het verder ontwikkelen van deze 21st century skills. Op dit moment is in de Nederlandse huishoudens een trend te zien waarbij computers en laptops steeds meer worden vervangen door tablets en smartphones. Het ligt voor de hand dat deze ontwikkeling zich steeds verder zal doorzetten. Ons onderwijs kan daar dan ook niet op achterblijven.

Wat betekent dit voor ons onderwijs?
Veel van de 21st century skills komen al terug in de visie van ons onderwijs. Denk vooral aan samenwerken, creativiteit, sociale en culturele vaardigheden. Echter het onderwijs van de 21ste eeuw is aan het veranderen. We zien steeds minder kennisoverdracht en steeds meer kennisconstructie. De afgelopen jaren is er op school flink geïnvesteerd in het inzetten van ICT ten behoeve van vooral rekenen en taal. Daarnaast is de bovenbouw 2 jaar geleden ook gestart met de inzet van ICT bij wereldoriëntatie. Dit laatste is al een belangrijke stap in de richting van het toepassen van de 21st century skills in het onderwijs en een mooi voorbeeld van kennisconstructie door de leerling zelf. Het ligt voor de hand om dit ook door te trekken naar de middenbouw en op een aangepaste manier wellicht ook naar de onderbouw.
ICT inzetten ten behoeve van rekenen, taal en lezen blijft zeker ook de komende tijd belangrijk. Echter ook hier is steeds meer een trend te zien dat kinderen thuis met dezelfde software kunnen werken als op school. Vooral ook omdat steeds meer programma’s webbased worden. Wij zullen ook de komende tijd de kinderen blijven stimuleren om ook thuis met deze programma’s te werken.