Medezeggenschapsraad

In de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMS) is bepaald dat aan iedere school een medezeggenschapsraad verbonden behoort te zijn. De inspraak van deze raad is vastgelegd in een medezeggenschapsreglement.
De wet geeft de medezeggenschapsraad algemene en bijzondere bevoegdheden. In de raad kunnen alle schoolaangelegenheden ter sprake komen. De MR kan via de GMR aan het schoolbestuur gevraagd en ongevraagd voorstellen doen en adviezen kenbaar maken. Ouders kunnen eventuele wensen of verzoeken (liefst schriftelijk) kenbaar maken bij de MR.
In de MR hebben personeel en ouders in gelijke aantallen zitting. De MR-vergaderingen zijn in principe openbaar.