Informatie

De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. Tot en met schooljaar 2017-2018 bestonden beide geledingen uit 4 personen. Vanaf schooljaar 2019-2020 zullen beide geledingen uit 3 personen bestaan. Dit schooljaar zitten we in een overgangsjaar, waardoor de oudergeleding tijdelijk uit 1 persoon meer bestaat. Als aanspreekpunt kunt u terecht bij:
Mevr. Margot Kleinjans op school en/of via mr.obsdetrampoline@movare.nl

Personeelsgeleding:
Mevr. M. Kleinjans (Voorzitter)
Mevr. T. Dassen (Secretaris)
Dhr. K. Schroijen (Penningmeester)

Oudergeleding:
Dhr. R. Jacobs
Dhr. M. James
Dhr. J. Schreijen

Adviseur:
Mevr. M. Pastoor (Directeur)

Vergaderdata schooljaar 2018-2019 (telkens om 19.30 uur op school):
- maandag 17 september
- dinsdag 6 november
- maandag 7 januari
- dinsdag 12 februari
- maandag 25 maart
- dinsdag 14 mei
- maandag 17 juni

Indien u als toehoorder een vergadering zou willen bijwonen, dan zouden wij het fijn vinden als u dat van tevoren bij de voorzitter kenbaar maakt.

De MR heeft een reglement en een (jaarlijks bij te werken) activiteitenplan. Deze kunt u vinden onder Medezeggenschapsraad -> Documenten. Op die pagina vindt u ook de goedgekeurde verslagen van de vergaderingen. Ongeveer 1 à 2 weken voor de vergadering zal daar ook de agenda gepubliceerd worden.